У библиотеци:

Правила и информације

Чланство 
• Члан Библиотеке може бити  сваки грађанин Републике Србије који уплати чланарину
• За стране држављане који бораве у Пријепољу важе иста правила као и за грађане са сталним пребивалиштем
• Приликом уписа потребно је приложити лична документа
• Чланарина је годишња и месечна
• Сваки члан Библиотеке дужан је да се придржава Правилника о пружању услуга и коришћењу грађе


Услови коришћења
- Члан Библиотеке може позајмити 2 књиге на рок од 15 дана; 1 филмски ДВД и 1 часопис на 5 дана
- Рок враћања може се једном продужити за 10 дана  за све књиге осим школске лектире и књига које су на попису резервације. Продужење се обавља лично или телефоном. За ЦД-е, ДВД-е  и часописе рок враћања се не продужује
- За библиотечку грађу која није враћена на време плаћају се пенали. Чланови који ни након треће опомене не врате грађу или не подмире обавезе губе право чланства, а Библиотека против њих може покренути судски поступак
- Уписом у  било које одељење или огранак Библиотеке стиче се чланство и у све остале огранке или одељења Библиотеке
- Грађа приручне (референсне) збирке, завичајни фонд и  фонд серијских публикација, као и друге посебне збирке користе се искључиво у просторијама Библиотеке
- Чланови Библиотеке имају право на коришћење свих сервиса, услуга и програма Библиотеке
- Приступ интернету и коришћењу рачунара утврђен је посебним правилима
t