У библиотеци:

Служба за планирање

Служба за планирање,  набавку, обраду и заштиту библиотечке грађе

Рад Службе усмерен је на планирање координиране набавке грађе за сва одељења Библиотеке и њене огранке. При конципирању набавне политике прате се потребе  корисника, анализира стање фондова и поштују  Стандарди за народне библиотеке.

При овом одељењу обавља се  и централизована обрада грађе и стручна класификација књига по УДК систему за сва одељења (осим за Инфобус). У електронску базу БИБЛИО унет је највећи део фонда (око 90%), а од 2005. године не штампају се каталошки листићи за лисни каталог.t