У библиотеци:

Општи послови

Општа служба задужена је за књиговодствено-финансијске и административне послове, израду периодичних обрачуна, извештаја и завршног рачуна, обрачун личних доходака и других примања радника.

t