У библиотеци:

Стратегија одрживог развоја
општине Пријепоље 2005-2009

Download PDF(245KB)

Процес израде Стратегије локалног одрживог развоја започео је у децембру 2003. године након потписивања споразума између Скупштине општине и УНДП-а. УНДП је изабрао Пријепоље као општину за пилот пројекат у Србији за израду стратегије локалног развоја. Према одредбама Споразума о сарадњи, Пријепоље треба да скупа са локалном заједницом ради на изради нацрта стратегије, с циљем да боље одговори потребама заједнице. 

Визија
До краја 2009. године, Пријепоље треба да постане општина која се складно развија на начин усклађен са интересима животне средине, са динамичном привредом заснованом на знању, са пријатним друштвеним и културним окружењем, оријентисаним на одржив развој, и да се докаже као водећа општина у Jугозападној Србији у спровођењу Локалне Агенде 21. Пријепоље треба да се реорганизује као пословни, туристички и образовно-културни центар под-региона Полимље са високо развијеним капацитетима за производњу и привлачење инвестиција. Грађанско друштво треба да буде активно укључено у процесс одлучивања, што омогућава да се његово мишљење узме у обзир у процесу одлучивања и да се створи комуникација између општинске управе и грађана.
Пријепоље постаје општина у којој општи просперитет и доходак грађана сваке године бележи континуиран раст.

Мисија
Остварење већег степена друштвене правде кроз јачање партнерства између органа локалне самоуправе, пословног сектора и грађанског друштва путем учешћа у спровођењу стратегије.t